Locatie Datum
1Reevediep (Kampen)10 jan 2023

Vogelnaam10 jan 2023
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Roodhalsgans X
Bergeend X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Nonnetje X
Grote Zaagbek X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kievit X
Witgat X
Wulp X
Watersnip X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Grote Bonte Specht X
Graspieper X
Winterkoning X
Roodborst X
Koperwiek X
Merel X
Cetti's Zanger X
Goudhaan X
Koolmees X
Pimpelmees X
Baardman X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Groenling X
Goudvink X