Locatie Datum
1Reevediep (Kampen)11 jan 2023

Vogelnaam11 jan 2023
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Roerdomp X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Wilde Zwaan X
Kleine Zwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Brilduiker X
Nonnetje X
Grote Zaagbek X
Zeearend X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kievit X
Witgat X
Wulp X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Grote Bonte Specht X
Waterpieper X
Graspieper X
Winterkoning X
Roodborst X
Merel X
Goudhaan X
Vuurgoudhaan X
Koolmees X
Pimpelmees X
Staartmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kleine Barmsijs X
Sijs X
Goudvink X