Locatie Datum
1IJssel Wilp - Kampen23 jan 2023

Vogelnaam23 jan 2023
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Wilde Zwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Kuifeend X
Brilduiker X
Nonnetje X
Grote Zaagbek X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kievit X
Wulp X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Middelste Bonte Specht X
Graspieper X
Grote Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Zanglijster X
Koperwiek X
Kramsvogel X
Merel X
Vuurgoudhaan X
Koolmees X
Pimpelmees X
Staartmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Putter X