Locatie Datum
1Reevediep (Kampen)3 mrt 2023

Vogelnaam3 mrt 2023
Fuut X
Aalscholver X
Roerdomp X
Kleine Zilverreiger X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Krooneend X
Kuifeend X
Nonnetje X
Grote Zaagbek X
Zeearend X
Bruine Kiekendief X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Havik X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterral X
Meerkoet X
Scholekster X
Goudplevier X
Kievit X
Grutto X
Wulp X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Grote Bonte Specht X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Cetti's Zanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Baardman X
Boomkruiper X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Groenling X
Sijs X
Rietgors X