Locatie Datum
1IJssel Wilp - Kampen1 sep 2023

Vogelnaam1 sep 2023
Fuut X
Roodhalsfuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Zwarte Zwaan (esc) X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Wintertaling X
Tafeleend X
Krooneend X
Kuifeend X
Zeearend X
Rode Wouw X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Goudplevier X
Kievit X
Witgat X
Oeverloper X
Tureluur X
Grutto X
Wulp X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Visdief X
Reuzenstern X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Tapuit X
Roodborsttapuit X
Merel X
Zwartkop X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Putter X
Groenling X
Rietgors X