Locatie Datum
1Reevediep (Kampen)4 sep 2023

Vogelnaam4 sep 2023
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Roerdomp X
Kleine Zilverreiger X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Indische Gans X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Zomertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Zeearend X
Visarend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Wespendief X
Sperwer X
Havik X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Bontbekplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Bonte Strandloper X
Bosruiter X
Witgat X
Oeverloper X
Zwarte Ruiter X
Groenpootruiter X
Grutto X
Wulp X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Grote Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Grote Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Tapuit X
Roodborsttapuit X
Merel X
Zwartkop X
Rietzanger X
Cetti's Zanger X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Baardman X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Rietgors X