Locatie Datum
1Texel11 sep 2023

Vogelnaam11 sep 2023
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Kuifeend X
Eider X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Bontbekplevier X
Zilverplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Kanoet X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Krombekstrandloper X
Temmincks Strandloper X
Kleine Strandloper X
Oeverloper X
Tureluur X
Grutto X
Rosse Grutto X
Wulp X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Houtduif X
Boerenzwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Tapuit X
Merel X
Fitis X
Koolmees X
Pimpelmees X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X