Locatie Datum
1IJssel Wilp - Kampen11 sep 2023

Vogelnaam11 sep 2023
Dodaars X
Fuut X
Roodhalsfuut X
Aalscholver X
Kleine Zilverreiger X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Zwarte Zwaan (esc) X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Casarca X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Krooneend X
Kuifeend X
Visarend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Wespendief X
Sperwer X
Havik X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Bontbekplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Bonte Strandloper X
Bosruiter X
Witgat X
Oeverloper X
Groenpootruiter X
Wulp X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Pontische Meeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Steenuil X
IJsvogel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Tapuit X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Cetti's Zanger X
Tjiftjaf X
Vuurgoudhaan X
Koolmees X
Pimpelmees X
Staartmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Raaf X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Goudvink X
Rietgors X