Locatie Datum
1Marker Wadden16 sep 2023

Vogelnaam16 sep 2023
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Kleine Zilverreiger X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Krooneend X
Bruine Kiekendief X
Waterhoen X
Meerkoet X
Bontbekplevier X
Watersnip X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Oeverzwaluw X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Cetti's Zanger X
Baardman X
Spreeuw X
Kneu X
Rietgors X