Locatie Datum
1Lauwersmeer7 feb 2024

Vogelnaam7 feb 2024
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Rotgans X
Witbuikrotgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Topper X
Kuifeend X
Eider X
Brilduiker X
Nonnetje X
Grote Zaagbek X
Zeearend X
Bruine Kiekendief X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Smelleken X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Zilverplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Drieteenstrandloper X
Paarse Strandloper X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Tureluur X
Wulp X
Watersnip X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Graspieper X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Koperwiek X
Merel X
Cetti's Zanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Baardman X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Putter X
Groenling X
Sijs X
Goudvink X