Locatie Datum
1Reevediep (Kampen)26 jun 2024

Vogelnaam26 jun 2024
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Roerdomp X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Casarca X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Wintertaling X
Tafeleend X
Krooneend X
Kuifeend X
Zeearend X
Bruine Kiekendief X
Grauwe Kiekendief X
Buizerd X
Wespendief X
Sperwer X
Torenvalk X
Boomvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Kleine Plevier X
Bontbekplevier X
Kievit X
Witgat X
Tureluur X
Grutto X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Visdief X
Zwarte Stern X
Holenduif X
Houtduif X
Koekoek X
Gierzwaluw X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Grote Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Witgesterde Blauwborst X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Rietzanger X
Snor X
Cetti's Zanger X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Grote Karekiet X
Tjiftjaf X
Grauwe Vliegenvanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Baardman X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Goudvink X
Appelvink X
Rietgors X