Locatie Datum
1Waddinxveen, 't Weegje20 feb 2018

Vogelnaam20 feb 2018
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Meerkoet X
Kievit X
Grutto X
Kokmeeuw X
Houtduif X
Ekster X
Zwarte Kraai X