Locatie Datum
1IJssel Wilp - Kampen8 mei 2018

Vogelnaam8 mei 2018
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Purperreiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Kuifeend X
Zeearend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Kleine Plevier X
Kievit X
Oeverloper X
Tureluur X
Groenpootruiter X
Grutto X
Wulp X
Kokmeeuw X
Geelpootmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Koekoek X
Gierzwaluw X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Witgesterde Blauwborst X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Rietzanger X
Kleine Karekiet X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Rietgors X