Locatie Datum
1De Auken (Giethoorn)8 mei 2018

Vogelnaam8 mei 2018
Fuut X
Aalscholver X
Roerdomp X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Purperreiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Grutto X
Kokmeeuw X
Visdief X
Houtduif X
Koekoek X
Grote Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Witgesterde Blauwborst X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Grasmus X
Rietzanger X
Snor X
Kleine Karekiet X
Fitis X
Tjiftjaf X
Grauwe Vliegenvanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Putter X
Rietgors X