Locatie Datum
1Diependal (Drenthe)8 mei 2018

Vogelnaam8 mei 2018
Dodaars X
Fuut X
Roodhalsfuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Zomertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Buizerd X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kraanvogel X
Kievit X
Witgat X
Kokmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Koekoek X
Veldleeuwerik X
Boerenzwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Engelse Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Witgesterde Blauwborst X
Zwarte Roodstaart X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Staartmees X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Groenling X
Goudvink X
Rietgors X
Geelgors X