Locatie Datum
1IJssel Zutphen - Deventer9 sep 2018

Vogelnaam9 sep 2018
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Smient X
Wintertaling X
Zomertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Buizerd X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kievit X
Oeverloper X
Wulp X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Bosuil X
Steenuil X
IJsvogel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Paapje X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Grote Lijster X
Merel X
Zwartkop X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Rietgors X
Geelgors X