Locatie Datum
1Diepholz11 nov 2018

Vogelnaam11 nov 2018
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Kolgans X
Taiga Rietgans X
Grauwe Gans X
Wilde Eend X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Grote Zaagbek X
Blauwe Kiekendief X
Ruigpootbuizerd X
Buizerd X
Sperwer X
Havik X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kraanvogel X
Goudplevier X
Kievit X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Geelpootmeeuw X
Houtduif X
Grote Bonte Specht X
Graspieper X
Winterkoning X
Roodborst X
Zanglijster X
Koperwiek X
Kramsvogel X
Merel X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Matkop X
Staartmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Klapekster X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Raaf X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kleine Barmsijs X
Putter X
Groenling X
Sijs X
Goudvink X
Geelgors X