Locatie Datum
1Deventer-Zwolle 24 nov 2018

Vogelnaam24 nov 2018
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Brilduiker X
Nonnetje X
Grote Zaagbek X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Havik X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Wulp X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Grote Bonte Specht X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Zanglijster X
Koperwiek X
Kramsvogel X
Merel X
Koolmees X
Pimpelmees X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Sijs X