Locatie Datum
1IJssel Wilp - Kampen5 jan 2019

Vogelnaam5 jan 2019
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Wilde Zwaan X
Kleine Zwaan X
Kolgans X
Toendra Rietgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Brilduiker X
Nonnetje X
Grote Zaagbek X
Zeearend X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Havik X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kievit X
Wulp X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Steenuil X
IJsvogel X
Grote Bonte Specht X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Koperwiek X
Grote Lijster X
Kramsvogel X
Merel X
Koolmees X
Pimpelmees X
Staartmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X