Locatie Datum
1Zeeland26 feb 2019

Vogelnaam26 feb 2019
Roodkeelduiker X
Geoorde Fuut X
Dodaars X
Fuut X
Roodhalsfuut X
Aalscholver X
Kleine Zilverreiger X
Grote Zilverreiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Rotgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Eider X
Zwarte Zee-eend X
Brilduiker X
Nonnetje X
Middelste Zaagbek X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Bontbekplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Paarse Strandloper X
Steenloper X
Tureluur X
Groenpootruiter X
Wulp X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Alk X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Graspieper X
Winterkoning X
Roodborst X
Cetti's Zanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X