Locatie Datum
1IJsland11 mei 2019

Vogelnaam11 mei 2019
Roodkeelduiker X
IJsduiker X
Kuifduiker X
Noordse Stormvogel X
Noordse Pijlstormvogel X
Jan-van-Gent X
Aalscholver X
Grote Aalscholver X
Kuifaalscholver X
Wilde Zwaan X
Zwarte Zwaan (esc) X
Kolgans X
Groenlandse Kolgans X
Kleine Rietgans X
Grauwe Gans X
Middelste Canadese Gans X
Brandgans X
Witbuikrotgans X
Bergeend X
Muskuseend ( Esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Topper X
Kuifeend X
Eider X
Noordelijke Eider X
Zwarte Zee-eend X
IJseend X
Harlekijneend X
IJslandse Brilduiker X
Grote Zaagbek X
Middelste Zaagbek X
IJslands Alpensneeuwhoen X
Torenvalk X
Giervalk X
IJslands Smelleken X
Meerkoet X
Scholekster X
Bontbekplevier X
Goudplevier X
Groenlandse Kanoet X
Drieteenstrandloper X
Paarse Strandloper X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
IJslandse Tureluur X
Groenpootruiter X
IJslandse Grutto X
Regenwulp X
Watersnip X
Grauwe Franjepoot X
Kleine Geelpootruiter X
Grote Jager X
Middelste Jager X
Kleine Jager X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Dwergmeeuw X
Drieteenmeeuw X
Grote Burgemeester X
Kleine Burgemeester X
Noordse Stern X
Papegaaiduiker X
Zwarte Zeekoet X
Zeekoet X
Brilzeekoet X
Kortbekzeekoet X
Alk X
Rotsduif X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Tapuit X
Groenlandse Tapuit X
IJslandse Koperwiek X
Merel X
Zwartkop X
Fitis X
Tjiftjaf X
Raaf X
Spreeuw X
Grote Barmsijs X
IJslandse Sneeuwgors X