Locatie Datum
1Wetering oost en Weerribben15 mei 2019

Vogelnaam15 mei 2019
Geoorde Fuut X
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Purperreiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kievit X
Tureluur X
Zwarte Ruiter X
Groenpootruiter X
Grutto X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Zwarte Stern X
Houtduif X
Gierzwaluw X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Graspieper X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Roodborst X
Gekraagde Roodstaart X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Grasmus X
Snor X
Bosrietzanger X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Ekster X
Gaai X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Goudvink X
Rietgors X