Locatie Datum
1Diependal (Drenthe)15 mei 2019

Vogelnaam15 mei 2019
Dodaars X
Fuut X
Roodhalsfuut X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Indische Gans X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Buizerd X
Waterhoen X
Meerkoet X
Bontbekplevier X
Kievit X
Kokmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Houtduif X
Veldleeuwerik X
Boerenzwaluw X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Grasmus X
Kleine Karekiet X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Rietgors X
Geelgors X