Locatie Datum
1Haaksbergseveen23 mei 2019

Vogelnaam23 mei 2019
Dodaars X
Blauwe Reiger X
Grauwe Gans X
Wilde Eend X
Krakeend X
Wintertaling X
Kuifeend X
Buizerd X
Wespendief X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Kievit X
Wulp X
Watersnip X
Kokmeeuw X
Houtduif X
Koekoek X
Gierzwaluw X
Zwarte Specht X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Boerenzwaluw X
Graspieper X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Heggenmus X
Roodborst X
Gekraagde Roodstaart X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Grote Lijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Grasmus X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Fitis X
Tjiftjaf X
Grauwe Vliegenvanger X
Bonte Vliegenvanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Wielewaal X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Rietgors X
Geelgors X