Locatie Datum
1Rondje Zweden21 jun 2019

Vogelnaam21 jun 2019
Kuifduiker X
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Roerdomp X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Wilde Zwaan X
Dwerggans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Kuifeend X
Brilduiker X
Middelste Zaagbek X
Zeearend X
Visarend X
Rode Wouw X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Wespendief X
Sperwer X
Torenvalk X
Boomvalk X
Fazant (esc) X
Porseleinhoen X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kraanvogel X
Scholekster X
Bontbekplevier X
Kievit X
Bosruiter X
Witgat X
Tureluur X
Zwarte Ruiter X
Groenpootruiter X
Wulp X
Houtsnip X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Scandinavische Zilvermeeuw X
Baltische Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Visdief X
Zwarte Stern X
Witwangstern X
Houtduif X
Bosuil X
Oehoe X
Gierzwaluw X
Zwarte Specht X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Noordse Kwikstaart X
Heggenmus X
Roodborst X
Noordse Nachtegaal X
Gekraagde Roodstaart X
Tapuit X
Zanglijster X
Koperwiek X
Grote Lijster X
Kramsvogel X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Rietzanger X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Grote Karekiet X
Fitis X
Tjiftjaf X
Grauwe Vliegenvanger X
Bonte Vliegenvanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Grauwe Klauwier X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Bonte Kraai X
Raaf X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Groenling X
Rietgors X
Geelgors X