Locatie Datum
1Wetering Oost en De Auken10 jul 2019

Vogelnaam10 jul 2019
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Purperreiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Meerkoet X
Kraanvogel X
Scholekster X
Kievit X
Tureluur X
Grutto X
Wulp X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Visdief X
Zwarte Stern X
Holenduif X
Houtduif X
Gierzwaluw X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Zwartkop X
Rietzanger X
Snor X
Tjiftjaf X
Pimpelmees X
Staartmees X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Rietgors X