Locatie Datum
1De Onlanden - Eelderdiep (DR)21 jul 2019

Vogelnaam21 jul 2019
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Grauwe Gans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Kuifeend X
Buizerd X
Havik X
Fazant (esc) X
Waterral X
Waterhoen X
Kievit X
Witgat X
Tureluur X
Watersnip X
Kokmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Holenduif X
Houtduif X
Koekoek X
Gierzwaluw X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Boerenzwaluw X
Graspieper X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Grasmus X
Rietzanger X
Sprinkhaanzanger X
Snor X
Kleine Karekiet X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomkruiper X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Kneu X
Putter X
Rietgors X