Locatie Datum
1Zuidlaardermeer (Dr/Gr)21 jul 2019

Vogelnaam21 jul 2019
Geoorde Fuut X
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Casarca X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Slobeend X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Meerkoet X
Scholekster X
Steltkluut X
Kievit X
Bosruiter X
Grutto X
Watersnip X
Kokmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Witwangstern X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Gierzwaluw X
Veldleeuwerik X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Roodborsttapuit X
Merel X
Zwartkop X
Kleine Karekiet X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Ekster X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Vink X
Putter X
Rietgors X