Locatie Datum
1Dannemeer, Slochteren21 jul 2019

Vogelnaam21 jul 2019
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Meerkoet X
Kleine Plevier X
Kievit X
Oeverloper X
Grutto X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Holenduif X
Houtduif X
Gierzwaluw X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Merel X
Rietzanger X
Snor X
Kleine Karekiet X
Baardman X
Spreeuw X
Huismus X
Putter X
Rietgors X