Locatie Datum
1Polder Breebaart21 jul 2019

Vogelnaam21 jul 2019
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Smient X
Tafeleend X
Kuifeend X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Bontbekplevier X
Kievit X
Bonte Strandloper X
Krombekstrandloper X
Oeverloper X
Tureluur X
Zwarte Ruiter X
Grutto X
Wulp X
Kokmeeuw X
Gierzwaluw X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Gele Kwikstaart X
Kleine Karekiet X
Zwarte Kraai X
Rietgors X