Locatie Datum
1Oldambt21 jul 2019

Vogelnaam21 jul 2019
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Grauwe Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Oeverloper X
Groenpootruiter X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Gierzwaluw X
Veldleeuwerik X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Fitis X
Tjiftjaf X
Grauwe Vliegenvanger X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Rietgors X