Locatie Datum
1Biesbosch8 sep 2019

Vogelnaam8 sep 2019
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Koereiger X
Kleine Zilverreiger X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Bergeend X
Casarca X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Topper X
Kuifeend X
Zeearend X
Visarend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Wespendief X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Groenpootruiter X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Paapje X
Zanglijster X
Merel X
Cetti's Zanger X
Kleine Karekiet X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Putter X
Rietgors X