Locatie Datum
1Rottumerplaat3 sep 2019

Vogelnaam3 sep 2019
Fuut X
Roodhalsfuut X
Aalscholver X
Kleine Zilverreiger X
Lepelaar X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Rotgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Pijlstaart X
Smient X
Eider X
Bruine Kiekendief X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Scholekster X
Kluut X
Bontbekplevier X
Zilverplevier X
Morinelplevier X
Goudplevier X
Kanoet X
Drieteenstrandloper X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Witgat X
Oeverloper X
Tureluur X
Zwarte Ruiter X
Groenpootruiter X
Rosse Grutto X
Wulp X
Regenwulp X
Kokmeeuw X
Zwartkopmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Grote Stern X
Visdief X
Noordse Stern X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Heggenmus X
Roodborst X
Tapuit X
Kramsvogel X
Merel X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Fitis X
Fluiter X
Tjiftjaf X
Bonte Vliegenvanger X
Pimpelmees X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Rietgors X