Locatie Datum
1Texel10 sep 2019

Vogelnaam10 sep 2019
Geoorde Fuut X
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Eider X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Havik X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Bontbekplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Kanoet X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Krombekstrandloper X
Kleine Strandloper X
Oeverloper X
Tureluur X
Groenpootruiter X
Grutto X
Rosse Grutto X
Wulp X
Regenwulp X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Zeekoet X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Engelse Gele Kwikstaart X
Roodborst X
Zwarte Roodstaart X
Tapuit X
Zanglijster X
Merel X
Tjiftjaf X
Grauwe Vliegenvanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Kneu X