Locatie Datum
1Bulgarije oostelijke deel22 sep 2019

Vogelnaam22 sep 2019
Geoorde Fuut X
Dodaars X
Fuut X
Roze Pelikaan X
Kroeskoppelikaan X
Aalscholver X
Kuifaalscholver X
Dwergaalscholver X
Woudaap X
Kwak X
Ralreiger X
Kleine Zilverreiger X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Purperreiger X
Ooievaar X
Zwarte Ooievaar X
Zwarte Ibis X
Lepelaar X
Flamingo X
Knobbelzwaan X
Roodhalsgans X
Bergeend X
Casarca X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Zomertaling X
Tafeleend X
Witoogeend X
Vale Gier X
Aasgier X
Visarend X
Steenarend X
Keizerarend X
Schreeuwarend X
Bastaardarend X
Slangenarend X
Dwergarend X
Zwarte Wouw X
Bruine Kiekendief X
Blauwe Kiekendief X
Grauwe Kiekendief X
Steppekiekendief X
Arendbuizerd X
Steppebuizerd X
Buizerd X
Wespendief X
Sperwer X
Balkansperwer X
Torenvalk X
Roodpootvalk X
Boomvalk X
Slechtvalk X
Aziatische Steenpatrijs X
Kwartel X
Fazant (esc) X
Waterral X
Klein Waterhoen X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Kleine Plevier X
Bontbekplevier X
Strandplevier X
Zilverplevier X
Kievit X
Drieteenstrandloper X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Krombekstrandloper X
Breedbekstrandloper X
Kleine Strandloper X
Bosruiter X
Witgat X
Oeverloper X
Tureluur X
Zwarte Ruiter X
Groenpootruiter X
Poelruiter X
Grutto X
Wulp X
Regenwulp X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Dunbekmeeuw X
Zwartkopmeeuw X
Pontische Meeuw X
Geelpootmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Dwergmeeuw X
Dwergstern X
Grote Stern X
Lachstern X
Visdief X
Reuzenstern X
Zwarte Stern X
Witvleugelstern X
Rotsduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Zomertortel X
Steenuil X
Dwergooruil X
Gierzwaluw X
Vale Gierzwaluw X
Alpengierzwaluw X
Hop X
IJsvogel X
Bijeneter X
Zwarte Specht X
Groene Specht X
Grijskopspecht X
Grote Bonte Specht X
Syrische Bonte Specht X
Kleine Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Kuifleeuwerik X
Boomleeuwerik X
Kortteenleeuwerik X
Kalanderleeuwerik X
Oeverzwaluw X
Rotszwaluw X
Boerenzwaluw X
Roodstuitzwaluw X
Huiszwaluw X
Duinpieper X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Roemeense Gele Kwikstaart X
Balkankwikstaart X
Grote Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Noordse Nachtegaal X
Gekraagde Roodstaart X
Tapuit X
Izabeltapuit X
Oostelijke Blonde Tapuit X
Bonte Tapuit X
Paapje X
Roodborsttapuit X
Blauwe Rotslijster X
Zanglijster X
Merel X
Zwartkop X
Oostelijke Orpheusgrasmus X
Braamsluiper X
Kleine Zwartkop X
Grasmus X
Rietzanger X
Graszanger X
Cetti's Zanger X
Kleine Karekiet X
Grote Karekiet X
Spotvogel X
Fitis X
Tjiftjaf X
Grauwe Vliegenvanger X
Kleine Vliegenvanger X
Bonte Vliegenvanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Glanskop X
Rouwmees X
Staartmees X
Baardman X
Buidelmees X
Boomklever X
Rotsklever X
Boomkruiper X
Grauwe Klauwier X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Bonte Kraai X
Raaf X
Spreeuw X
Wielewaal X
Huismus X
Spaanse Mus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Appelvink X
Rietgors X
Cirlgors X
Grauwe Gors X