Locatie Datum
1De Richel Vlieland11 okt 2019

Vogelnaam11 okt 2019
Roodkeelduiker X
Fuut X
Jan-van-Gent X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Rotgans X
Witbuikrotgans X
Zwarte Rotgans X
Bergeend X
Wilde Eend X
Pijlstaart X
Smient X
Wintertaling X
Topper X
Eider X
IJseend X
Middelste Zaagbek X
Bruine Kiekendief X
Sperwer X
Slechtvalk X
Scholekster X
Bontbekplevier X
Zilverplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Kanoet X
Groenlandse Kanoet X
Drieteenstrandloper X
Steenloper X
Oeverloper X
Tureluur X
Groenpootruiter X
Rosse Grutto X
Wulp X
Watersnip X
Kleine Jager X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Grote Stern X
Visdief X
Noordse Stern X
Gierzwaluw X
Graspieper X
Zanglijster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X