Locatie Datum
1Diepholz26 okt 2019

Vogelnaam26 okt 2019
Dodaars X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Kolgans X
Toendra Rietgans X
Grauwe Gans X
Wilde Eend X
Slobeend X
Wintertaling X
Zeearend X
Rode Wouw X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Boomvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kraanvogel X
Kievit X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Graspieper X
Winterkoning X
Roodborst X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Koperwiek X
Kramsvogel X
Merel X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Matkop X
Staartmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Keep X
Putter X
Groenling X
Sijs X
Goudvink X
Rietgors X
Geelgors X