Locatie Datum
1Zutphen (buitengebied)4 okt 2019

Vogelnaam4 okt 2019
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Kuifeend X
Visarend X
Buizerd X
Torenvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Houtduif X
Grote Bonte Specht X
Boerenzwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Merel X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X