Locatie Datum
1Terschelling4 nov 2019

Vogelnaam4 nov 2019
Roodkeelduiker X
Dodaars X
Fuut X
Jan-van-Gent X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Rotgans X
Witbuikrotgans X
Zwarte Rotgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Eider X
Zwarte Zee-eend X
Brilduiker X
Middelste Zaagbek X
Buizerd X
Sperwer X
Havik X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Bontbekplevier X
Zilverplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Kanoet X
Drieteenstrandloper X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Tureluur X
Groenpootruiter X
Rosse Grutto X
Wulp X
Houtsnip X
Watersnip X
Kleine Jager X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Scandinavische Zilvermeeuw X
Zilvermeeuw "Omissos" X
Pontische Meeuw X
Geelpootmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Drieteenmeeuw X
Grote Stern X
Visdief X
Zeekoet X
Alk X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Strandleeuwerik X
Oeverpieper X
Graspieper X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Zanglijster X
Koperwiek X
Grote Lijster X
Kramsvogel X
Merel X
Goudhaan X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Noordse Kauw X
Zwarte Kraai X
Huismus X
Vink X
Keep X
Putter X
Groenling X
Sijs X
Sneeuwgors X