Locatie Datum
1Texel16 nov 2019

Vogelnaam16 nov 2019
Dodaars X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Rotgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Kuifeend X
Zwarte Zee-eend X
Ruigpootbuizerd X
Buizerd X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Steenloper X
Tureluur X
Wulp X
Watersnip X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Turkse Tortel X
Roodborst X
Koperwiek X
Kramsvogel X
Merel X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X