Locatie Datum
1Texel17 nov 2019

Vogelnaam17 nov 2019
Aalscholver X
Kleine Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Flamingo X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Rotgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Kuifeend X
Torenvalk X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Tureluur X
Wulp X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Graspieper X
Koperwiek X
Kramsvogel X
Merel X
Koolmees X
Pimpelmees X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X