Locatie Datum
1Lauwersmeer10 jan 2020

Vogelnaam10 jan 2020
Dodaars X
Fuut X
Roodhalsfuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Knobbelzwaan X
Wilde Zwaan X
Kleine Zwaan X
Kolgans X
Toendra Rietgans X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Rotgans X
Zwarte Rotgans X
Roodhalsgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Brilduiker X
Grote Zaagbek X
Zeearend X
Bruine Kiekendief X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Havik X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Zilverplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Tureluur X
Wulp X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
IJsvogel X
Grote Bonte Specht X
Waterpieper X
Graspieper X
Winterkoning X
Roodborst X
Zanglijster X
Koperwiek X
Kramsvogel X
Merel X
Koolmees X
Pimpelmees X
Staartmees X
Baardman X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Putter X
Groenling X
Sijs X