Locatie Datum
1Wetering oost en Weerribben11 mei 2020

Vogelnaam11 mei 2020
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Purperreiger X
Ooievaar X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Tafeleend X
Kuifeend X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Bontbekplevier X
Kievit X
Witgat X
Tureluur X
Grutto X
Wulp X
Kokmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Koekoek X
Gierzwaluw X
IJsvogel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Boomleeuwerik X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Heggenmus X
Roodborst X
Witgesterde Blauwborst X
Gekraagde Roodstaart X
Tapuit X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Rietzanger X
Snor X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Spotvogel X
Fitis X
Fluiter X
Tjiftjaf X
Bonte Vliegenvanger X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Wielewaal X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Rietgors X