Locatie Datum
1Voorst - Landgoed Beekzicht4 jun 2020

Vogelnaam4 jun 2020
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Tafeleend X
Kuifeend X
Buizerd X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Tureluur X
Wulp X
Kokmeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Koekoek X
Steenuil X
Gierzwaluw X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Putter X
Rietgors X