Locatie Datum
1IJssel Wilp - Kampen14 jun 2020

Vogelnaam14 jun 2020
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Casarca X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Kuifeend X
Rode Wouw X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Fazant (esc) X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kleine Plevier X
Kievit X
Tureluur X
Grutto X
Wulp X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Visdief X
Zwarte Stern X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Koekoek X
Steenuil X
Gierzwaluw X
IJsvogel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Oeverzwaluw X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Gekraagde Roodstaart X
Zwarte Roodstaart X
Zanglijster X
Merel X
Tuinfluiter X
Zwartkop X
Braamsluiper X
Grasmus X
Sprinkhaanzanger X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Fitis X
Tjiftjaf X
Koolmees X
Pimpelmees X
Kuifmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X
Kneu X
Putter X
Groenling X
Appelvink X
Rietgors X