Locatie Datum
1Groene Jonker22 jun 2020

Vogelnaam22 jun 2020
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Knobbelzwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Buizerd X
Torenvalk X
Fazant (esc) X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Kievit X
Tureluur X
Kokmeeuw X
Visdief X
Houtduif X
Koekoek X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Witte Kwikstaart X
Rietzanger X
Kleine Karekiet X
Bosrietzanger X
Ekster X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Putter X
Rietgors X