Locatie Datum
1Terschelling2 okt 2020

Vogelnaam2 okt 2020
Roodkeelduiker X
Dodaars X
Fuut X
Jan-van-Gent X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Lepelaar X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Brandgans X
Rotgans X
Bergeend X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Kuifeend X
Eider X
Zwarte Zee-eend X
Brilduiker X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Bontbekplevier X
Zilverplevier X
Goudplevier X
Kievit X
Kanoet X
Drieteenstrandloper X
Steenloper X
Bonte Strandloper X
Krombekstrandloper X
Tureluur X
Groenpootruiter X
Rosse Grutto X
Wulp X
Regenwulp X
Watersnip X
Bokje X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Grote Stern X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Grote Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Boomleeuwerik X
Boerenzwaluw X
Oeverpieper X
Graspieper X
Boompieper X
Witte Kwikstaart X
Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Tapuit X
Paapje X
Roodborsttapuit X
Zanglijster X
Koperwiek X
Grote Lijster X
Merel X
Beflijster X
Zwartkop X
Tjiftjaf X
Bladkoning X
Goudhaan X
Vuurgoudhaan X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Keep X
Kneu X
Kleine Barmsijs X
Putter X
Groenling X
Sijs X
Rietgors X
Sneeuwgors X