Locatie Datum
1IJssel Wilp - Kampen8 jan 2021

Vogelnaam8 jan 2021
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Wilde Zwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Brilduiker X
Nonnetje X
Grote Zaagbek X
Zeearend X
Blauwe Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Kievit X
Witgat X
Wulp X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Grote Burgemeester X
Holenduif X
Houtduif X
Turkse Tortel X
Steenuil X
IJsvogel X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Roodborst X
Zanglijster X
Koperwiek X
Kramsvogel X
Merel X
Koolmees X
Pimpelmees X
Matkop X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Raaf X
Spreeuw X
Huismus X
Ringmus X
Vink X