Locatie Datum
1IJssel Zutphen - Deventer21 feb 2021

Vogelnaam21 feb 2021
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Kolgans X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Brandgans X
Bergeend X
Nijlgans (esc) X
Wilde Eend X
Krakeend X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Brilduiker X
Nonnetje X
Grote Zaagbek X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Waterral X
Waterhoen X
Meerkoet X
Scholekster X
Kievit X
Grutto X
Wulp X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Holenduif X
Houtduif X
Groene Specht X
Grote Bonte Specht X
Kleine Bonte Specht X
Veldleeuwerik X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Grote Gele Kwikstaart X
Winterkoning X
Heggenmus X
Roodborst X
Zanglijster X
Grote Lijster X
Kramsvogel X
Merel X
Koolmees X
Pimpelmees X
Boomklever X
Boomkruiper X
Ekster X
Gaai X
Kauw X
Roek X
Zwarte Kraai X
Raaf X
Spreeuw X
Huismus X
Vink X
Rietgors X