Locatie Datum
1Reevediep (Kampen)2 apr 2021

Vogelnaam2 apr 2021
Dodaars X
Fuut X
Aalscholver X
Grote Zilverreiger X
Blauwe Reiger X
Ooievaar X
Knobbelzwaan X
Grauwe Gans X
Canadese Gans X
Bergeend X
Wilde Eend X
Krakeend X
Pijlstaart X
Slobeend X
Smient X
Wintertaling X
Zomertaling X
Tafeleend X
Kuifeend X
Nonnetje X
Bruine Kiekendief X
Buizerd X
Sperwer X
Torenvalk X
Slechtvalk X
Meerkoet X
Scholekster X
Kluut X
Steltkluut X
Kleine Plevier X
Goudplevier X
Kievit X
Witgat X
Tureluur X
Grutto X
Watersnip X
Kemphaan X
Kokmeeuw X
Stormmeeuw X
Zilvermeeuw X
Pontische Meeuw X
Kleine Mantelmeeuw X
Grote Mantelmeeuw X
Dwergmeeuw X
Houtduif X
Boerenzwaluw X
Huiszwaluw X
Graspieper X
Witte Kwikstaart X
Winterkoning X
Koperwiek X
Cetti's Zanger X
Tjiftjaf X
Baardman X
Ekster X
Zwarte Kraai X
Spreeuw X
Vink X
Kneu X
Rietgors X